OPOLSAR realizuje szkolenia zespołów z psami ratowniczymi w lasach prawie całej Opolszczyzny, na podstawie porozumień zawartych z poszczególnymi Nadleśnictwami.
Przekłada się to nie tylko na obustronną współpracę w zakresie realizowanych zadań, ale i wspieranie różnych inicjatyw związanych z prowadzoną gospodarką leśną, szczególnie w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Raz na 10 lat każde Nadleśnictwo zobowiązane jest do opracowania nowych założeń do projektu planu urządzania lasu wraz z programem ochrony przyrody i prognozą oddziaływania tego planu na środowisko. Aktualnie trwają konsultacje planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Strzelce Opolskie, co bezpośrednio dotyczy mieszkańców gmin objętych tym planem – w tym mieszkańców gminy Tarnów Opolski, na ternie której znajduje się nasza siedziba.
Tym samym wspólnie z Urzędem Gminy w Tarnowie Opolskim zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach poprzez zapoznanie się – na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach – z przedmiotowym projektem wraz mapą planowanych cięć drzewostanów oraz ewentualne wnoszenie swoich merytorycznych uwag.

https://www.facebook.com/tarnowopolski.news/videos/495365408552811