Przetwarzanie danych osobowych

PRZETWARZANIE DANYCH WOLONTARIUSZY

 

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Fundacja „Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR”, z siedzibą w Nakle k. Opola, NIP 9910517590, REGON 369578428, KRS 0000721058, zwana dalej „Fundacją”. 
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu zawarcia i realizacji porozumienia o wolontariacie zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanym dalej RODO oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057 ze zm.). Ponadto Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu prawnie uzasadnionych interesów, które są realizowane przez Fundację, jakim jest ochrona ewentualnych roszczeń i obrona przed roszczeniami (6 ust. 1 litera f RODO). 
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania, realizacji porozumienia o wolontariacie, a po jego zakończeniu przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa wolontariatu uległa rozwiązaniu przez którąkolwiek ze stron. Ponadto dane te mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartego porozumienia o wolontariacie.  
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia porozumienia o wolontariacie. 
 5. Fundacja nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 6. W wyjątkowych sytuacjach – w związku z realizowanymi działaniami statutowymi Fundacji – Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak nastąpi to jedynie w zakresie, na jaki będzie pozwalać prawo. 
 7. Ma Pani/Pan możliwość żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że działania Administratora danych naruszają przepisy RODO. W przypadku kiedy przetwarzanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu. 
 8. Zawarcie umowy wolontaryjnej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie Pani/Pana wizerunku na stronie Internetowej Fundacji, jej profilach społecznościowych, czy też w środkach masowego przekazu. 
 9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych, cofnięcie zgody w zakresie w jakim zostały one udzielone może być dokonane przez Pana/Panią w każdej chwili, jednakże przedmiotowe cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało już miejsce przed wycofaniem.

REKRUTACJA – NABÓR WOLONTARIUSZY

 

 1. Informujemy, iż Administratorem danych osobowych przekazywanych w Pani/Pana zgłoszeniach rekrutacyjnych jest Fundacja „Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR”, z siedzibą: 46-050 Nakło, ul. Strzelecka 62, NIP 9910517590, REGON 369578428, KRS 0000721058. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować pod adresem e-mail: opolsar@gmail.com. 
 2. Zgłoszenie w ramach prowadzonego naboru winno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym  naborem o następującej treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR” dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolontariat zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 3. Dane przekazane w Pani/Panazgłoszeniu będą przetwarzane w celu prowadzenia działań rekrutacyjnych oraz ewentualnego przygotowania, w oparciu o stosowne przepisy, umowy wolontariatu (art. 6.1.b. RODO). Dodatkowe dane przekazane przez Panią/Pana dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych, czy też zgłoszeń przesłanych pocztą, mailem lub poprzez komunikatory internetowe, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody do momentu jej wycofania (art. 6.1.a. RODO). Jednocześnie mają Państwo prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 4. Pani/Panadane będziemy przetwarzać przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a następnie możemy je przechowywać przez okres 2 lat od zakończenia rekrutacji w celu udokumentowania prowadzonego procesu oraz w celach archiwalnych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości przystąpienia do naboru. 
 7. Pani/Pana dane osobowe pozyskane celem prowadzonej rekrutacji nie będą ujawniane podmiotom trzecim.

MONITORING WIZYJNY NA OŚRODKU SZKOLENIA I REHABILITACJI PSÓW RATOWNICZYCH W NAKLE

 

 1. Monitoring na terenie Ośrodka Szkolenia i Rehabilitacji Psów Ratowniczych OPOLSAR nr 1 w Nakle prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, zwierząt i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Monitoringiem objęty jest cały teren Ośrodka, w tym: budynki biurowe, pomieszczenia rehabilitacyjne, specjalistyczne tory szkoleniowe, wybiegi dla psów, a także przyośrodkowy parking zewnętrzny wraz z terenem wzdłuż ogrodzenia. 
 3. Nagrania z kamer przechowywane są do 14 dni, a następnie są one usuwane lub nadpisywane przez nagrania z kolejnych dni.
 4. Dane osobowe pozyskane w wyniku monitoringu mogą być udostępniane podmiotom świadczącym obsługę̨ prawną Fundacji oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 5. Administratorem danych z monitoringu jest Fundacja Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR, z siedzibą: 46-050 Nakło, ul. Strzelecka 62.  W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować pod adresem e-mail: opolsar@gmail.com.