Fundusze samorządowe

2019 rok

Zadanie publiczne z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Tarnów Opolski (Umowa nr 4/2019 z dnia 01.02.2019 r.)

Realizowany Projekt: Doposażenie wolontariuszy Specjalistycznych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych OPOLSAR w sprzęt niezbędny do realizacji szkoleń i poszukiwań osób zaginionych w terenach otwartych wraz z organizacją szkolenia z zakresu funkcjonowania grup SAR dla młodzieży z terenu gminy Tarnów Opolski.

Nadrzędnym celem realizacji zadania publicznego było podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Tarnów Opolski oraz zwiększenie świadomości społecznej młodych mieszkańców gminy odnośnie zaginięć, aktywizacji postaw prospołecznych i prozwierzęcych poprzez propagowanie idei wolontariatu przez pryzmat działalności grup SAR wykorzystujących w służbie człowiekowi psy ratownicze oraz integrację społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie w bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.

Zadanie publiczne obejmowało doposażenie ratowników Specjalistycznych Zespołów Poszukiwawczo -Ratowniczych OPOLSAR (działających z ramienia Fundacji Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR z Nakła) w sprzęt specjalistyczny wykorzystywany podczas szkoleń oraz poszukiwań osób zaginionych w terenach otwartych, a także podczas szkoleń teoretycznych i praktycznych młodzieży  z gminy Tarnów Opolski obejmujących tematyką funkcjonowanie grup SAR, w tym taktyk i technik poszukiwań z wykorzystaniem systemów nawigacji satelitarnej (w tym: 2 sztuk urządzeń GPS dla nawigatorów GARMIN GPSMAP 64s, 1 sztuki urządzenia GPS dla przewodników psów GARMIN  ALPHA 50 oraz obrożą/nadajnikiem dla psa GARMIN T5 i 4 sztuk radiotelefonów przenośnych BAOFENG UV-82 HT 8W). 

Tematyka szkoleń ratowniczych realizowana była w ramach zajęć teoretycznych realizowanych przez instruktorów OPOLSARU w wytypowanych szkółach gminnych oraz zajęć praktycznych prowadzonych na terenach zalesionych podlegających pod Nadleśnictwo Opole, zgodnie z umową użyczenia terenów leśnych pod szkolenia ratownicze zawartą między Fundacją a Lasami Państwowymi.

 

2020 rok

Zadanie publiczne z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Tarnów Opolski (Umowa nr 11/2020 z dnia 16.06.2020 r.)

 

Realizowany ProjektPrzeprowadzenie cyklu szkoleń skierowanych do mieszkańców gminy Tarnów Opolski z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i przedweterynaryjnej.

W związku z panującą na terenie całego kraju sytuacją związaną z pandemią COVID-19, wprowadzającą szereg ograniczeń i zakazów (w tym odwołanie do końca roku wszystkich gminnych i sołeckich imprez masowych uniemożliwiając tym samym realizację powierzonego zadania publicznego w zakresie organizacji licznych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i przedweterynaryjnej), w dniu 20.05.2020 r. Fundacja zwróciła się do Wójta Gminy Tarnów Opolski z prośbą o zmianę planu, harmonogramu działań oraz kalkulacji przewidywanych kosztów ujętych w ofercie na realizację zadania publicznego z dnia 20.02.2020 roku. OPOLSAR – jako fundacja zajmująca się szeroko rozumianym ratownictwem i ochroną ludności – wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom starała się dostosować złożoną ofertę do panującej sytuacji epidemiologicznej, m.in. poprzez prowadzenie na terenie gminy dekontaminacji miejsc użyteczności publicznej (Fundacja – zgodnie ze swoim Statutem angażowała się w działalność kryzysową od samego początku pandemii – poza odkażaniem realizowała zadania związane z udzielaniem profesjonalnego wsparcia psychologicznego pracowników służb medycznych oraz osób  dotkniętych pandemią COVID-19).

Realizacja zadania przyczyniła się do osiągniecia zakładanych celów, tj.:

  • podniesiono poziom bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców Gminy Tarnów Opolski w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2,

  • podniesiono poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tarnów Opolski poprzez zwiększenie umiejętności ratowników OPOLSARU w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i przedweterynaryjnej poprzez doposażenie Specjalistycznych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych OPOLSAR w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas cyklicznych szkoleń ratowników (w tym 3 sztuki ludzkich fantomów Little Family QCPR firmy Laerdal: Little Anne, Little Junior, Little Baby umożliwiających realistyczny trening podstawowych czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób we wszystkich grupach wiekowych, 1 fantom psa „CASPER” firmy Nasco, przeznaczony do praktycznych ćwiczeń RKO u zwierzęcia oraz 1 szt.kamizelki Act Fast Anti Choking Trainer firmy Emermed, umożliwiającej odtworzenie w sposób realistyczny sytuacji zakrztuszenia.

2021 rok

Zadanie publiczne z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Tarnów Opolski

(Umowa nr 4/2021 z dnia 01.02.2021 r.)

Realizowany Projekt: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców Gminy Tarnów Opolski w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, poprzez prowadzenie cyklicznej dekontaminacji miejsc użyteczności publicznej.

Celem realizacji zadania publicznego było podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców Gminy Tarnów Opolski poprzez:

  • realizację zadań prewencyjnych w dobie pandemii COVID-19, związanych z dekontaminacją miejsc użyteczności publicznej, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń mieszkańców koronawirusem SARS-CoV-2. W ramach zadania zrealizowano 30 dni dekontaminacyjnych (1 dzień w tygodniu) polegających na dokładnym odkażeniu trenów szkół i przedszkoli ( wykazów przygotowywanych przez Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej), przychodni POZ, wiat przystankowych PKS, a także innych miejsc wskazanych przez pion zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim;

  • doposażenie ratowników Specjalistycznych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych OPOLSAR (jednostki wykonawczej podległej Fundacji) w sprzęt termowizyjny podnoszący efektywność działań podczas poszukiwań osób zaginionych (ręczna kamera termowizyjna PULSAR z dalekim zasięgiem detekcji osób – ok. 2 kilometry).

 

2022 rok

Zadanie publiczne z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2022 roku współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Tarnów Opolski 

Realizowany Projekt: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tarnów Opolski poprzez wzmocnienie infrastruktury ratowniczej FOPR OPOLSAR oraz organizację specjalistycznych szkoleń ratowniczych.

Realizacja zadania publicznego przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa poprzez wzmocnienie infrastruktury ratowniczej lokalnej grupy ratowniczej oraz do upowszechnienia praktycznej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i przedweterynaryjnej. Nadto działania te pozytywnie wpłynęły na integrację społeczności lokalnej oraz promocję wolontariatu jako idei bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

Nadrzędnym celem realizacji zadania publicznego było podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tarnów Opolski, a tym samym ich kompetencji w zakresie:

  • Realizacji cyklu specjalistycznych szkoleń skierowanych do mieszkańców (różne grupy wiekowe) z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej obejmujących procedurę BLS, czyli zespół czynności polegających na bezprzyrządowym rozpoznaniunagłego zatrzymania krążenia,utrzymywaniu drożności dróg oddechowych, podtrzymywaniu oddychania i krążeniaoraz ułożenie w tzw. pozycji bezpiecznej). Działania te prowadzone były przy wykorzystaniu zestawu własnych, nowoczesnych fantomów umożliwiających realistyczny trening podstawowych czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO) osób we wszystkich grupach wiekowych (niemowlę, dziecko, osoba dorosła), wyposażonych w technologię QCPR pozwalającą kontrolować oraz prezentować poprawność wykonywanego treningu na zewnętrznych urządzeniach, a także specjalnej kamizelki do ćwiczenia tzw.manewru Heimlich’a (uciśnięcie nadbrzusza) oraz jednej z funkcji fantomu niemowlęcia, umożliwiających szkolenie poprawności usuwania zadławień będącychstanem zagrożenia życia. Dodatkowo procedurę BLS poszerzyliśmy o prawidłowe wykorzystanie defibrylatora treningowego AED – urządzenia coraz bardziej dostępniejszego publicznie, którego zadaniem jest przywracanie prawidłowego rytmu serca za pomocą podania impulsu elektrycznego. W przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, w połączeniu z resuscytacją krążeniowo – oddechową, AED znacznie zwiększa szanse na uratowanie życia;

  • Realizacji specjalistycznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedweterynaryjnej – uczestnicy szkolenia poznali zagadnienia związane z bezpiecznym udzielaniem pierwszej pomocy przedweterynaryjnej w oparciu o specjalistyczny fantom psa (umożliwiający przeprowadzenie pełnej procedury BLS) szczególnie, iż udzielenie pomocy zwierzęciu, które uległo wypadkowi, leży w ustawowym obowiązku każdego obywatela. Nadto – w naszej ocenie szkolenie – umiejętność udzielania pierwszej pomocy zwierzętom mocno aktywizuje postawy prozwierzęce, szczególnie poprzez pryzmat działań podejmowanych w celu ratowania ich życia, bardzo zbliżonych do działań ratujących życie ludzi (sztuczne oddychanie, masaż serca, etc.).

  • Wzmocnienia infrastruktury ratowniczej Specjalistycznych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych OPOLSAR (jednostki wykonawczej Fundacji OPR OPOLSAR) poprzez doposażenie ratowników w wysokospecjalistyczny pojazd sztabowy, umożliwiający planowanie i koordynację działań poszukiwawczo-ratowniczych prowadzonych w terenach otwartych, przy każdych warunkach atmosferycznych. Jest to pierwszy tego typu pojazd na terenie gminy Tarnów Opolski w pełni przystosowany do koordynacji szkoleń, ćwiczeń, jak i wspierania realnych działań ratowniczych prowadzonych nie tylko przez wyspecjalizowaną grupę cywilną, ale i różne służby mundurowe (Policja, PSP, OSP) oraz zwykłych mieszkańców tarnowskiej Gminy, chcących spontanicznie wesprzeć prowadzone działania poszukiwawcze (umożliwia to wykorzystywanie przez planistów OPOLSARU nie tylko dedykowanego oprogramowania planistycznego opartego o lokalizatory GPS, ale i ogólnodostępnej oraz bezpłatnej aplikacji „SIRON” przygotowanej na telefony komórkowe).

2023 rok

Zadanie publiczne z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2023 roku współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Tarnów Opolski 

Realizowany Projekt: Zakup terapeutycznego i szkoleniowego defibrylatora AED jako
element wzrostu bezpieczeństwa i świadomości udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców Gminy Tarnów Opolski.

Realizacja zadania publicznego przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa poprzez wzmocnienie infrastruktury ratowniczej lokalnej jednostki OSP, jak i  do upowszechnienia praktycznej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem coraz powszechnie dostępnych defibrylatorów AED.

Pozyskane z projektu środki w całości przeznaczono na doposażenie ratowników Specjalistycznych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych OPOLSAR (jednostki wykonawczej podległej Fundacji) w defibrylator terapeutyczny Samaritan PAD 500P podnoszący efektywność działań podczas udzielania pomocy w przypadku Nagłego Zatrzymania Krążenia oraz defibrylator szkoleniowy Samaritan PAD 500P – służący do prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi tego typu urządzeń madycznych.

2024 rok

Zadanie publiczne z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Tarnów Opolski 

Realizowany Projekt: Pełnowymiarowy fantom do resuscytacji jako element zwiększania bezpieczeństwa i świadomości udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców Gminy Tarnów Opolski.

Realizacja zadania publicznego w 2024 roku przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa poprzez upowszechnienie praktycznej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem defibrylatorów AED, które docelowo znajdą się w każdym gminnym sołectwie w ramach wdrażanego przez Urząd Gminy od 2024 roku Programu Ogólnodostępnej Defibrylacji AED

Pozyskane w ramach projektu środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu (część sfinansowano ze środków własnych Fundacji) pełnowymiarowego, zaawansowanego fantomu Laerdal Resusci przeznaczonego do doskonalenia umiejętności z zakresu wysokiej jakości RKO z AED oraz realizacji szkoleń zespołowych związanych z wydobyciem, transportem i reanimacją osób dorosłych przy użyciu różnych technik, algorytmów lub sprzętów. Fantom, nazwany przez naszych wolontariuszy „Janek”, poza szeregiem wbudowanych czujników, wyposażony jest w dedykowane urządzenie SkillGuide służące do zbierania danych i analizy prawidłowości wykonywanej RKO (uciski klatki piersiowej, oddechy ratownicze, poprawność ułożenia rąk, etc.).